Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Dotacje na zabytki

W trosce o zachowanie dobrego stanu zabytków, Gmina Dukla udziela pomocy finansowej ze swojego budżetu w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wsparcie to przyznawane jest na podstawie uchwały RADY MIEJSKIEJ W DUKLI  z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla.

Terminy składania wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Dukli w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy - w przypadku prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mają być wykonane w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

 

Wniosek o przyznanie dotacji może być złożony z pominięciem w/w terminu:

1) w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na udzielenie dotacji dopuszcza się składanie wniosków o udzielenie dotacji w terminie określonym dla danego programu lub projektu, w którym gmina zamierza wziąć udział;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących konieczności wykonania prac lub robót niezbędnych do ratowania zabytku zniszczonego wskutek klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego, wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie 60 dni od dnia wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony: osobiście
w Urzędzie Miejskim w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38 – 450 Dukla, pokój nr 111 (Biuro Obsługi Klienta), korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dukli, a nie data stempla pocztowego.

Wnioskodawcy

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Wysokość dotacji

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na realizację prac wymienionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działanie zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wymagane dokumenty:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

2) decyzję o wpisie do rejestru zabytków,

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, na które ma zostać przeznaczona dotacja - w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub zalecenia konserwatorskie - w przypadku zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków,

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

5) zgodę wszystkich osób, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku, na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych - w przypadku, gdy tytuł prawny do zabytku przysługuje więcej niż jednej osobie,

6) kosztorys inwestorski prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określonych we wniosku,

7) dokumentację fotograficzną zabytku.

8) zaświadczenie o pomocy de minimis jaką otrzymał podmiot prowadzący działalność gospodarczą w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy)

Do pobrania:

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla. (PDF)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla. (DOCX)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla. (PDF)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla. (DOCX)

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dukla na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Dukla. (PDF)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. 203, tel. 13 43 29 189

Ponadto, właściciele obiektów zabytkowych mogą starać się o wsparcie finansowe na działania konserwatorsko – remontowe przy zabytkach ruchomych i nieruchomych ze środków zewnętrznych. Szczegółowe informacje w kwestii dofinansowań z zakresu ochrony zabytków można znaleźć na stronach internetowych następujących instytucji:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-i-projekty

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu

https://www.wuozprzemysl.pl/

Samorządu Województwa Podkarpackiego

https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/dotacje-na-zabytki

Powiatu Krośnieńskiego

https://spkrosno.bip.gov.pl/karty-os/os-19-wniosek-o-udzielenie-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-przy-zabytkach.html

Funduszu Kościelnego 

https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.